Uitgebreid partnerverlof. Een historische doorbraak, maar we zijn er nog niet!

Per 1 juli 2020 hebben alle partners van vrouwen die net bevallen zijn, recht op in totaal 6 weken betaald verlof. WOMEN Inc. is erg blij met de invoering van het uitgebreide partnerverlof. Dit is een grote doorbraak want tot voor kort stonden we met 2 dagen betaald partnerverlof onderaan alle internationale ranglijsten. Het korte verlof had bovendien grote invloed op de ongelijke verdeling van werk en zorg tussen vrouwen en mannen.

Waarom is de partnerverlof doorbraak zo belangrijk? Hoe is het zover gekomen en welke stappen moeten nog worden gezet? De doorbraak die we nu vieren komt niet uit het niets. We blikken terug op de afgelopen 20 jaar:

Waarom is deze doorbraak zo belangrijk?

WOMEN Inc. streeft naar een verlofstelsel dat goed is voor iedereen. Zo’n stelsel: draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, zorgt ervoor dat moeders weer aan het werk kunnen, stelt vaders in staat thuis betrokken te zijn en draagt bij aan meer gendergelijkheid in Nederland.

Goed voor werkgevers

Voor werkgevers is winst te behalen met de invoering van betaald uitgebreid partnerverlof. Denk aan minder verloop, hogere productiviteit en hogere loyaliteit van medewerkers.

» De winst van uitgebreid partnerverlof

“Meer participatie van vrouwen -of dat nou extra dagen, extra uren of voor het eerst starten op de arbeidsmarkt is- is cruciaal. Van mij verwacht u dan waarschijnlijk dat ik direct begin over de voordelen voor de economie. Maar het is zoveel meer dan dat. Het gaat om gelijke kansen, waar je wiegje ook staat, welke achtergrond, welke sekse, het moet niet uitmaken voor je carrièrekansen. Daar moeten we de samenleving op inrichten. Dat is fair naar personen, goed voor de samenleving en ook nog eens goed voor de economie. Ik hoop eigenlijk dat het uitgebreide partnerverlof een eerste stap is naar een veel bredere aanpak. Een aanpak waarin we slimmer omgaan met de verloffaciliteiten die er al zijn, met toegankelijke en betaalbare kinderopvang, brede scholen waar je niet alleen kan leren, maar ook sporten en eten én een zich verder ontwikkelende markt voor persoonlijke dienstverlening. Alleen met zo’n brede aanpak zorgen we voor structurele verbeteringen.”

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

Goed voor moeders

»  Het huidige verlofsysteem versterkt de norm dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kinderen. Veel aanstaande of jonge moeders stoppen geheel of gedeeltelijk met werken als ze een kind krijgen. Dit heeft een negatieve invloed op hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Als partners meer verlof opnemen heeft dit positief effect op de verdeling van werk en zorg van ouders.

»  Uit Zweeds onderzoek bleek dat voor elke maand dat vaders het verlof opnamen, het inkomen van moeders met bijna 7 procent steeg.

»  In Noorwegen verminderde het ziekteverzuim van moeders met 5 tot 10 procent in gezinnen waarin vaders langer verlof opnamen.

»  De kans op zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt neemt af als zowel vrouwen als mannen met verlof gaan als ze een kind krijgen.

»  Als vaders een langere periode thuis zijn, kunnen ouders taken gelijker verdelen. Nu besteden vrouwen nog gemiddeld anderhalf keer zoveel tijd aan het huishouden als mannen.

Goed voor vaders

»  60 procent van de Nederlandse vaders zou meer tijd aan de zorg voor kinderen willen besteden. Toch maken ze nu nog minimaal gebruik van de formele mogelijkheden om hun werktijden (tijdelijk) aan te passen (bijvoorbeeld door deeltijd te werken of ouderschapsverlof op te nemen). Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de financiële gevolgen die deze keuze heeft.

»  Onderzoek toont aan dat vaders die betrokken zijn bij de zorg van hun jonge kinderen, lichamelijk en geestelijk gezonder zijn dan vaders die dat niet zijn.

»  40 procent van de vaders geeft aan dat het voorkomt dat zij familie- of gezinsactiviteiten missen of verwaarlozen door werk.

»  Mannen gaan eerder meer dan minder werken na de geboorte van een kind. Na de geboorte van hun eerste kind leiden de toegenomen zorgtaken er vaak toe dat vrouwen hun betaalde werk minderen (27,9%) of stoppen (9,7%) terwijl mannen eerder meer dan minder gaan werken om de financiële zekerheid te waarborgen (slechts 9% van hen gaat minder werken).

»  Bijna twee derde van de vaders die na de geboorte van hun kind enige vorm van verlof opnamen, maakte voor ingang van de WIEG gebruik van vakantie- of ADV-dagen.

“De helft van de ouders zou werk en zorg het liefst gelijk verdelen maar dit lukt slechts bij 1 op de 10. De keuzes van ouders worden beïnvloed door ons verlofsysteem en heersende ideeën over rollen van mannen vrouwen. Om hier een doorbraak in te creëren moeten de mogelijkheden van ouders worden vergroot. Het uitgebreide partnerverlof is hierin een belangrijke eerste stap maar nog niet voldoende: wij roepen werkgevers op om het verlof 100% door te betalen.”

Emma Lok, Directeur strategie en communicatie WOMEN Inc.

“De stap voor de uitbreiding van het partnerverlof is een hele belangrijke voor vaders om hun rol binnen het gezin tijdens die cruciale periode ook in te nemen! Daarmee is de eerste stap gezet, nu moeten vaders die tijd ook echt gaan pakken. Zowel vader als werkgever spelen hier een grote rol in. Met een goede onderlinge communicatie en faciliterende organisatiecultuur kunnen we werken aan een huidige generatie vaders die een prettige werk/privé balans ervaren en een nieuwe generatie die een goede kansrijke start krijgt.”

Robin de Jong, Voorzitter Stichting voor Betrokken Vaderschap (VDRS)

Goed voor de samenleving

»  Als vrouwen door het uitgebreide partnerverlof meer blijven werken, vergroot dat hun economische zelfstandigheid, wat het bruto nationaal product vergroot.

»  Onderzoek toont aan dat betrokken vaderschap een positieve invloed heeft op jongens en meisjes – en dat dit doorwerkt in de relaties die zij als volwassenen hebben. Zij vinden gendergelijkheid belangrijk, de meisjes zijn mondiger en jongens pakken eerder zorgtaken op als ze zien dat hun vaders hetzelfde doen.

»  Jongeren van wie beide ouders ongeveer evenveel in het huishouden en in de opvoeding deden, geven relatief vaak aan dat mannen en vrouwen even geschikt zijn voor deze taken.

“Er is sprake van vergrijzing en ontgroening in de samenleving, gecombineerd met een enorme digitalisering, is er geen ontkomen meer aan: ‘kwaliteit van leven’ is een sleutelfactor op de arbeidsmarkt. Jonge mensen raken steeds jonger burn-out dus we zullen alles in het werk moeten stellen om goed te begrijpen wat mensen nodig hebben om hun mentale veerkracht op pijl te houden, door levensfasen heen. En wat de ‘enablers’ zijn in hun leven, hoe werk- en of arbeidsmarkt omstandigheden positief of negatief ingrijpen op deze mentale veerkracht”

Joyce Knappe, directeur Pro Parents

Welke stappen moeten nog worden gezet?

In Nederland zijn nog te weinig (betaalde) voorzieningen om werk en zorg te combineren. De overheid moet hier verantwoordelijkheid voor nemen. Dit kan door het verlof voor partners niet voor 70 maar voor 100 procent te betalen. Het verlof zou bovendien ook voor zzp-ers moeten gelden. Allemaal stappen om uiteindelijk te komen tot een gelijkwaardig verlof voor vrouwen en mannen na de geboorte van een kind.

» Onderteken de petitie

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan